Ogłoszenia duszpasterskie 19.04.2020

2 NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

19 kwietnia 2020 roku

1. W związku z ogłoszonymi 15 i 16 kwietnia b.r. nowymi rozporządzeniami władz państwowych, łagodzącymi obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, a obowiązującymi od 20 kwietnia b.r., według których w kościele będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych, mamy obowiązek poinformować naszych Parafian, że w naszym kościele w myśl nowego zarządzenia państwowego od jutrzejszego poniedziałku 20 kwietnia będzie mogło uczestniczyć w nabożeństwach wewnątrz naszej świątyni maksymalnie 95 osób (w przeliczeniu na powierzchnię nawy głównej, czterech amfiteatrów, prezbiterium, chóru, kaplicy i dwóch krucht). Przy zajmowaniu miejsc w kościele prosimy o przestrzeganie zachowywania odległości wynoszących przynajmniej 2 metry jednej osoby od drugiej. Wszyscy uczestniczący w liturgii łącznie ze służbą liturgiczną są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa z wyjątkiem momentu przyjmowania Komunii świętej. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas liturgii zwolnieni są jedynie duchowni, którzy ją sprawują.

2. Jednocześnie informujemy, że w związku ze złagodzeniem przez władze państwowe obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, Biskup Włocławski od poniedziałku 20 kwietnia odwołuje na terenie Diecezji Włocławskiej ograniczenie sprawowania pogrzebu tylko według trzeciej formy, a więc stacji przy grobie. Od poniedziałku 20 kwietnia zostaje przywrócona możliwość sprawowania Mszy świętej pogrzebowej z trumną lub urną w kościele, przy zachowaniu wszystkich zasad uczestnictwa wiernych w liturgii (czyli jedna osoba na 15 metrów kwadratowych). Nadal zachęca się, by w uroczystości uczestniczyła przede wszystkim rodzina i aby uroczystość pogrzebowa nie stanowiła okazji do dużych zgromadzeń, przed czym przestrzegają władze państwowe. Cały tekst Zarządzenia Biskupa Włocławskiego z dnia 18 kwietnia b.r. zawierającego aktualne przepisy dotyczące duszpasterstwa i liturgii zamieszczamy poniżej w punkcie 4. Ogłoszeń duszpasterskich.

3. Serdeczne „Bóg zapłać!” składamy osobom, które w tym trudnym czasie w upływającym tygodniu złożyły ofiary na utrzymanie naszego kościoła i parafii.

4. Zarządzenie w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii w związku z częściową zmianą regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym (18.04.2020)

W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku oraz ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 roku programem „Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19” łagodzącym obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, z dniem 20 kwietnia br. ustanawiam dla Diecezji Włocławskiej następujące zasady posługi duszpasterskiej:

 • Zgodnie z decyzją władz państwowych liczba uczestniczących w Mszy św. lub innym obrzędzie liturgicznym będzie zależała od powierzchni świątyni: w kościele lub kaplicy na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2. Do liczby tej nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 metry.
 • W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy św.
 • Liturgię należy sprawować nadal przy zaangażowaniu minimalnej liczby osób posługujących.
 • Na drzwiach kościołów należy wywiesić informację dotyczącą liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii w danym kościele i należy ten przepis właściwie egzekwować.
 • Wierni, uczestniczący w liturgii, zgodnie z przepisami państwowymi, mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Dotyczy to również usługujących przy ołtarzu. Przystępując do Komunii Świętej wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas liturgii zwolnieni są jedynie duchowni, którzy ją sprawują. Poza liturgią należy zachować stosowne przepisy prawa państwowego.
 • Kościoły nadal powinny pozostać otwarte, tak by dać wiernym codzienną okazję do nawiedzenia Najświętszego Sakramentu i skorzystania ze spowiedzi świętej, którą należy zorganizować według zasad przyjętych na czas epidemii, dbając o przestrzeganie zaleceń sanitarnych i zasad higieny.
 • Co do sprawowania pogrzebu, obowiązuje przepis, według którego w kościele lub kaplicy, w którym sprawowana jest Msza św. pogrzebowa, będzie mogła przebywać liczba wiernych ustalana według przelicznika: jedna osoba na 15 m2. Dlatego o powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył, a w każdym razie, by uczestników pogrzebu nie było więcej, niż dopuszczalna liczba osób. Dotyczy to również zgromadzenia na cmentarzu. Dodatkowo należy pamiętać o zachowaniu pomiędzy osobami odległości minimum 2 metrów od siebie.
 • W odniesieniu do liturgii pogrzebowej utrzymany zostaje zakaz organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.
 • Trumna bądź urna powinna być przywieziona bezpośrednio do kościoła. Pogrzeb należy odprawić zaczynając od razu od drugiej stacji w kościele, co oznacza, że nie odbywa się stacja w domu zmarłego lub w kaplicy przedpogrzebowej, ani nie urządza się procesji do kościoła.
 • Za zgodą rodziny można ograniczyć ceremonię pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę św. w intencji zmarłego odprawić w terminie uzgodnionym z rodziną, bez ciała zmarłego.
 • Na wyraźne żądanie władz sanitarnych należy ograniczyć ceremonię pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę św. odprawić w terminie uzgodnionym z rodziną, bez ciała zmarłego.
 • Do odwołania obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, udzielona dekretem z dnia 25 marca br. Do skorzystania z dyspensy zachęca się przede wszystkim osoby chore, noszące objawy infekcji dróg oddechowych, starsze i będące w grupie ryzyka zarażenia wirusem. Osoby korzystające z tej dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia Komunii św. duchowej oraz do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej. Dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach świętych w kościołach (zgodnie z przyjętym limitem wiernych).
 • Należy podtrzymać możliwość udzielania Komunii Świętej wiernym, którzy indywidualnie o to proszą, a którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu.
 • Nadal zaleca się, aby parafie ze swoich świątyń transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również – w miarę możliwości – inne nabożeństwa i modlitwy.
 • Zachęcam do kontynuowania ufnej modlitwy o ustanie epidemii poprzez śpiew Suplikacji oraz do codziennej modlitwy różańcowej o godzinie 20.30 w duchowej łączności kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.

 
Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020) oraz Zarządzeniem w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii z dnia 25 marca 2020 roku (L.dz. 379/2020), które nie zostały zmienione niniejszym Zarządzeniem.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

Włocławek, 18 kwietnia 2020 roku (L.dz. 400/2020)