Ogłoszenia duszpasterskie 26.04.2020

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA

26 kwietnia 2020 roku

1. W dzisiejszą 3. Niedzielę Wielkanocną we wszystkich diecezjach w Polsce jest obchodzona Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. W Biblii znajdujemy najlepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia. Wczytujmy się w Słowo Boże i rozważajmy je.

2. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota Miesiąca. Program Pierwszego Piątku Miesiąca 1 maja jest następujący:

 • Po Mszy świętej porannej odmówienie Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
 • 15:00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja do godziny 16:20
 • od 15:30  – Spowiedź
 • 16:30 – Msza święta
 • 17:30 – Nabożeństwo majowe
 • 18:00 – Msza święta
 • Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja Eucharystyczna do godziny 20:00.

3. Kancelaria parafialna w Pierwszy Piątek Miesiąca jest czynna tylko rano od godz. 8:00 do 9:00.

4. Informujemy, że Biskup Włocławski wydał dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku 1 maja 2020 roku. Tekst Dekretu jest zamieszczony na stronie internetowej naszej Parafii.

5. W maju, począwszy od piątku, codziennie przez cały miesiąc o godzinie 17:30 będą odprawiane nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. Będziemy śpiewać Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny oraz słuchać rozważań.

6. W Pierwszą Sobotę Miesiąca 2 maja po Mszy świętej o godzinie 7:00 odbędzie się spotkanie formacyjne i modlitewne członków Żywego Różańca.

7. Z uwagi na aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, ograniczające liczbę wiernych mogących uczestniczyć w Mszach świętych i nabożeństwach w kościołach, a także biorąc pod uwagę całość panującej sytuacji zagrożenia epidemicznego, od niedzieli 24 maja przywracamy poprzedni plan Mszy świętych w niedziele. Od 24 maja Msze święte będą więc w naszym kościele sprawowane w godzinach: 7:00; 8:30; 10:00; 11:30, 13:00 i 18:00. W ten sposób będzie możliwość uczestniczenia w Eucharystii dla większej liczby Parafian.

8. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwraca się do wiernych z prośbą o modlitwę o deszcz. Nasz kraj dotyka dzisiaj susza, której skutkiem są setki tysięcy hektarów uprawnych zagrożone zniszczeniem. Będzie ona miała negatywny wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na ceny produktów spożywczych oraz zdolności eksportowe naszego kraju. Susza uderza w setki tysięcy rolników, sadowników, ogrodników i ich rodziny, którzy utrzymują się z owoców ziemi. Jej dotkliwość może też odczuć przemysł przetwórczy i spożywczy. Arcybiskup Gądecki zwraca się więc do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz.

9. Informacja Księdza Proboszcza dla Rodziców dzieci klas trzecich przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej:

Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci,

Wiemy, że z powodu aktualnie obowiązujących obostrzeń państwowych dotyczących zgromadzeń wszystkie uroczystości Pierwszych Komunii świętych w terminach majowych zostały odwołane. Nie wiadomo też, kiedy i w jakim wymiarze będzie możliwość ponownego organizowania uroczystości religijnych. Mimo to, na Waszą prośbę, podajemy propozycje dotyczące Pierwszej Komunii świętej, jednakże z zastrzeżeniem, że nie zostaną one zrealizowane, jeżeli staną na przeszkodzie zarządzenia państwowe lub Biskupa Włocławskiego. W aktualnie przeżywanych realiach nasze propozycje przedstawiamy poniżej.    

Jeżeli dzieci klas trzecich powrócą do szkoły w końcu maja b.r., to proponujemy następujące terminy Pierwszej Komunii świętej:

 • sobota, 20 czerwca 2020 r. – klasy: III a, III b (prawdopodobnie: godz. 10:00 – klasa III a; godz. 11:30 – klasa III b);
 • sobota, 27 czerwca 2020 r.  – klasy: III c, III d (prawdopodobnie: godz. 10:00 – klasa III c; godz. 11:30 – klasa III d).

Jeżeli dzieci nie wrócą do szkoły przed wakacjami letnimi, wówczas proponujemy następujące terminy:

 • sobota, 19 września 2020 r. – klasy III a, III b (w zależności od sytuacji: na jednej Mszy świętej lub na dwóch Mszach świętych);
 • sobota, 26 września 2020 r. – klasy III c, III d (w zależności od sytuacji: na jednej Mszy świętej lub na dwóch Mszach świętych).

W obydwu przypadkach warunkiem jest przynajmniej miesięczne przygotowanie w Parafii. Będzie ono intensywne i będziemy musieli liczyć się w pewną ilością spotkań przygotowujących dzieci. Jeżeli termin Pierwszej Komunii świętej będzie wrześniowy, prosimy rodziców o wzięcie pod uwagę, że przygotowanie w Parafii rozpocznie się już pod koniec sierpnia.

Pierwsza Komunia święta powinna odbywać się w niedzielę, w Dzień Pański, dzień poświęcony szczególnie Panu Bogu. Terminy sobotnie podajemy tylko i wyłącznie dlatego, że w tej chwili takie mamy możliwości praktyczne.     

Niezależnie od tego, kiedy odbędzie się uroczystość Pierwszej Komunii świętej, prosimy Rodziców, żeby w zaistniałej sytuacji braku zajęć szkolnych i niemożliwości spotkań formacyjnych w Parafii wzięli na siebie główny ciężar religijnego przygotowania dziecka, a zwłaszcza wtajemniczenia w istotę Eucharystii i spowiedzi świętej. W tym celu należy z dzieckiem pochylić się nad treściami zawartymi w podręczniku i ćwiczeniach przewidzianych dla klas trzecich. Ponadto prosimy Was, Rodzice, abyście na poziomie Waszych dzieci przedstawili im naukę Kościoła o tych dwóch sakramentach. Sięgnijcie do literatury katolickiej na te tematy, obejrzyjcie filmiki w internecie przedstawiające od strony katolickiej naukę o Mszy świętej i spowiedzi. Z myślą o naszych Parafianach mających w tym czasie utrudniony dostęp do sakramentów świętych od ubiegłej niedzieli 19 kwietnia na kanale YouTube zamieszczane są prowadzone przeze mnie rozważania o Eucharystii dla naszych Parafian, które można znaleźć na Facebooku na stronie internetowej naszej Parafii oraz na osobistym koncie „Leszek Politowski”. Można z nich skorzystać, można też skorzystać z innych wiarygodnych źródeł. Możliwości jest wiele, zapoznajcie się z nimi dla Waszej osobistej formacji oraz dobra duchowego Waszych Dzieci. Proście też Pana Boga razem z Waszymi dziećmi we wspólnej, codziennej modlitwie o łaskę wiary, zrozumienia i wdzięczności dla darów Bożych, które nasz Pan i Stwórca przygotowuje szczególnie obficie dla swoich wiernych w darach sakramentów świętych, a zwłaszcza w Eucharystii. Niech Pan obficie Wam błogosławi na Wasz rodzicielski trud i radość przekazywania wiary Waszym dzieciom.

ks. L. Politowski, proboszcz           

10. Zarządzenie Biskupa Włocławskiego w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii w związku z częściową zmianą regulacji prawnych dotyczących uczestnictwa wiernych w kulcie religijnym (20.04.2020)

W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia i z dnia 19 kwietnia 2020 roku uwzględniającym program „Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19”, łagodzący obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, z dniem 20 kwietnia br. ustanawiam dla Diecezji Włocławskiej następujące zasady posługi duszpasterskiej:

 • Zgodnie z decyzją władz państwowych liczba uczestniczących w Mszy św. lub innym obrzędzie liturgicznym będzie zależała od powierzchni świątyni: w kościele lub kaplicy na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2. Do liczby tej nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 metry.
 • W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy św.
 • Liturgię należy sprawować nadal przy zaangażowaniu minimalnej liczby osób posługujących.
 • Na drzwiach kościołów należy wywiesić informację dotyczącą liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii w danym kościele i należy ten przepis właściwie egzekwować.
 • Wierni, uczestniczący w liturgii, zgodnie z przepisami państwowymi, mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Dotyczy to również usługujących przy ołtarzu. Przystępując do Komunii Świętej wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas liturgii zwolnieni są jedynie duchowni, którzy ją sprawują. Poza liturgią należy zachować stosowne przepisy prawa państwowego.
 • Kościoły nadal powinny pozostać otwarte, tak by dać wiernym codzienną okazję do nawiedzenia Najświętszego Sakramentu i skorzystania ze spowiedzi świętej, którą należy zorganizować według zasad przyjętych na czas epidemii, dbając o przestrzeganie zaleceń sanitarnych i zasad higieny.
 • Co do sprawowania pogrzebu, obowiązuje przepis, według którego w kościele lub kaplicy, w którym sprawowana jest Msza św. pogrzebowa, będzie mogła przebywać liczba wiernych ustalana według przelicznika: jedna osoba na 15 m2. Dlatego o powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył, a w każdym razie, by uczestników pogrzebu nie było więcej, niż dopuszczalna liczba osób. Dotyczy to również zgromadzenia na cmentarzu, gdzie może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy. Dodatkowo należy pamiętać o zachowaniu pomiędzy osobami odległości minimum 2 metrów od siebie.
 • Trumna bądź urna powinna być przywieziona bezpośrednio do kościoła. Pogrzeb należy odprawić zaczynając od razu od drugiej stacji w kościele, co oznacza, że nie odbywa się stacja w domu zmarłego lub w kaplicy przedpogrzebowej, ani nie urządza się procesji do kościoła.
 • W odniesieniu do liturgii pogrzebowej utrzymany zostaje zakaz organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.
 • Za zgodą rodziny można ograniczyć ceremonię pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę św. w intencji zmarłego odprawić w terminie uzgodnionym z rodziną, bez ciała zmarłego.
 • Na wyraźne żądanie władz sanitarnych należy ograniczyć ceremonię pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę św. odprawić w terminie uzgodnionym z rodziną, bez ciała zmarłego.
 • Do odwołania obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, udzielona dekretem z dnia 25 marca br. Do skorzystania z dyspensy zachęca się przede wszystkim osoby chore, noszące objawy infekcji dróg oddechowych, starsze i będące w grupie ryzyka zarażenia wirusem. Osoby korzystające z tej dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia Komunii św. duchowej oraz do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej. Dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach świętych w kościołach (zgodnie z przyjętym limitem wiernych).
 • Należy podtrzymać możliwość udzielania Komunii Świętej wiernym, którzy indywidualnie o to proszą, a którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu.
 • Nadal zaleca się, aby parafie ze swoich świątyń transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również – w miarę możliwości – inne nabożeństwa i modlitwy.
 • Zachęcam do kontynuowania ufnej modlitwy o ustanie epidemii poprzez śpiew Suplikacji oraz do codziennej modlitwy różańcowej o godzinie 20.30 w duchowej łączności kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.

 
Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020) oraz Zarządzeniem w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii z dnia 25 marca 2020 roku (L.dz. 379/2020), które nie zostały zmienione niniejszym Zarządzeniem.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

Włocławek, 20 kwietnia 2020 roku (L.dz. 400/2020)