Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28,19).

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów (por. KKK nr 1213). Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia (por. 1 Kor 6,11; 12,13); oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa (por. KKK nr 1239). Chrzest jest konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza (KKK nr 1277). Najważniejszymi skutkami chrztu są: odpuszczenie grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym (por. Dz 2,38; J 3,5; KKK nr 1262). Chrzest czyni człowieka także nowym stworzeniem (2 Kor 5,17), przybranym dzieckiem Bożym (por. Ga 4,5-7), uczestnikiem Bożej natury (2 P 1,4), świątynią Ducha Świętego (por. 1 Kor 6,19), członkiem Ciała Chrystusa (por. Ef 4,25; 1 Kor 12,13). Przez charakter sakramentalny chrztu, który konsekruje i uzdalnia do uczestnictwa w liturgii Kościoła, ochrzczeni mają udział w kapłaństwie wspólnym wiernych, partycypując w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa (por. KKK nr 1268; 1272-1273). Chrzest jest także podstawą wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami, sakramentalnym węzłem jedności łączącym wszystkich ochrzczonych (por. KKK nr 1271). Każdy ochrzczony na mocy przynależności do Kościoła ma także prawa i obowiązki w Kościele: prawo przyjmowania innych sakramentów, karmienia się słowem Bożym i korzystania z pomocy duchowych Kościoła (por. KKK nr 1269). Obowiązki wynikające z przyjętego chrztu wyrażają się w wyznawaniu wiary przed ludźmi oraz uczestnictwie w apostolskiej i misyjnej działalności Kościoła (por. KKK nr 1270; por. KDK 17; DM 7; 23).

 

Termin:

 

Sakramentu chrztu świętego udzielamy zasadniczo w każdą niedzielę podczas Mszy świętej o godzinie 13:00. Każdy termin należy jednak skonsultować z duszpasterzami. Chrzest dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej.

 

Dokumenty potrzebne do Sakramentu chrztu świętego dziecka:

 

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Akt sakramentu małżeństwa rodziców dziecka
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres)
 • Zaświadczenie o praktykowaniu wiary przez rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania
 • Jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania

 

Chrzestnym może być ten, kto:

 

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
 • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku
 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

 

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności.

 

Ważne:

 

 • Obowiązkowa katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w kościele najczęściej w piątek przed chrztem po Mszy świętej wieczornej, a jeżeli w danym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, to wówczas dniem konferencji jest czwartek. Przed Wielkanocą dniem konferencji jest Wielka Środa, a przed Bożym Narodzeniem odpowiedni wyznaczony dzień.
 • Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatę – matka chrzestna.
 • W dniu uroczystości chrztu prosimy o przybycie i zgłoszenie się w zakrystii przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem Mszy świętej.  Rodzice i chrzestni powinni podczas liturgii przystąpić do Komunii świętej.

 

Chrzest dorosłych:

 

Osobie dorosłej udziela się chrztu po okresie przygotowania duchowego zwanego katechumenatem. Informacje na temat przygotowania i chrztu osób dorosłych udzielane są w kancelarii parafialnej.