Dyspensa Biskupa Włocławskiego (13.03.2020)

DEKRET

Działając w oparciu o kan. 87 §1; kan. 1245 i kan. 1248 §2 KPK, mając na uwadze niebezpieczeństwo związane z panującą epidemią koronawirusa, niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującej grupie wiernych:
osobom w podeszłym wieku;
osobom z objawami infekcji;
dzieciom i młodzieży szkolnej, a także dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
osobom, które czują strach przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej 15, 22 i 29 marca nie będzie grzechem.

Jednocześnie zobowiązuję w sumieniu osoby korzystające z tej dyspensy do uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia Komunii św. duchowej. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.

Udzielona dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach Świętych w kościołach.

Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.

Wszystkich mieszkańców i przebywających na terenie Diecezji Włocławskiej ogarniam modlitwą i z serca błogosławię.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski